سفر قهرمانی

سفر قهرمانی

در درون همه ما گنجی وجود دارد که از آن بی‌خبر هستیم، استعدادهای بالقوه‌‌ای که دستیابی به آن می‌‌تواند ما را در مسیر تحول، موفقیت و رضایت بیشتری قرار دهد. اما این استعدادهای بالقوه منابع ارزشمندی هستند که «عقده‌ها»[1] آن را دربرگرفته و اجازه بالفعل شدن به آن نمی‌دهد.«به نظر یونگ ناخودآگاه شخصی انسان عمدتا از عقده‌ها تشکیل می‌شود. عقده‌ها مجموعه‌ای از احساسات هستند که نشأت گرفته از ایده‌ها، تفکرات و تعهدات می‌باشد.»(اسنودن 1393).ی

ادامه مطلب