شخصیت شناسی به روش کهن الگوها

شخصیت شناسی کهن الگوها

یونگ ساختار شخصیت را به سه بخش ضمیرخوداگاه،ضمیرناخودآگاه شخصی و ضمیر ناخوداگاه جمعی تقسیم می کند.مهم ترین این ساختار ضمیر ناخوداگاه جمعی است که ساکن اصلی آن کهن الگوها هستند.مطالعات صورت گرفته نشان می دهد،انواع کهن الگوها را می توان برای رشد و تحول روان استفاده کرد

ادامه مطلب