معصوم

معصوم

معصوم معصوم کهن الگویی است که به ما یاد می دهد کی و چه موقع به دیگران اعتماد کنیم و کی و چه موقع به دیگران اعتماد نکنیم. کهن الگوی معص...

ادامه مطلب