شفا از عقده

شفا از عقده

شفا از عقده شفا از عقده زمانی روی می دهد که انرزی عقده به سمت کاهشی بودن در حرکت باشد، ناخودآگاه شخصی و همچنین ناخودآگاه فردی از تع...

ادامه مطلب

عقده

عقده

عقده در نا خودآگاه شخصی قرار دارد که هسته آن را کهن الگوها تشکیل می دهد، هدف اصلی تحلیل ناخودآگاه، کشف ریشه های عقده های منفی است. ...

ادامه مطلب