کهن الگوها فرصتی برای رشد

کهن الگوها فرصتی برای رشد روان

مطعالعات نشان می دهد أنواع کهن الگوها را می توان برای رشد و تحول استفاده کرد.چرا که کهن الگوها راهنمایان خوبی برای درون هستند،و کهن الگوها ی ما بالاترین توان بالقوه  در روان هستند(میس2003)

ادامه مطلب