تیپ شخصیتی ENtp

تیپ شخصیتی ENtp

برون‌گرای شهودی تفکری ادراکی (ملاحظه کننده) این افراد جزو دسته دانشگراها محسوب می شوند. در این گروه  شهود (N)به پنداره ها و امکانات توجه دارند و تفکر (T) بر اساس منطقی و عینی, تصمیم‌گیری می‌کنند. کارکرد غالب این گروه شخصیتی شهود دست و تفکر کارکرد اول و حس کارکرد خنثی است .

ادامه مطلب