درون گرای حسی تفکری ملاحظه کننده

درون گرای حسی تفکری ملاحظه کننده( ادراکی) آنها افرادی کنجکاو، ساکت و اسرارآمیز هستند. همچنین مستقل و نیز بر اساس انتظارات دیگران رفتار نمی کنند .آنها به استقبال چالش می روند کارکرد غالب آنها تفکر است.

ادامه مطلب