درون‌گرای شهودی فکری داوری کننده

درون‌گرای شهودی فکری داوری کننده

فردی که این تیپ را دارد، فردی مستقل، ایده‌پرداز، منظم، کنجکاو و فکر بزرگ و ذهنی مبتکر است . او به خوبی می تواند پروژه ها را با جزئیات به اتمام برساند. درونگرایِ شهودی ،فکری، داوری کننده بسیار هدفمند و برای کارهای روزمره و تکراری راه حل های نوآورانه و مبتکرانه ارائه می دهد .باتوجه  به مسئولیت پذیری این تیپ، فردی انتقادپذیر کنجکاو  قاطع و مصمم و به دنبال رعایت مقررات است. می‌توان از شخصیت های ژان پل سارتر، مریم میرزاخانی ،نیوتن  داروین و بابی فیشر نام برد.

ادامه مطلب