کهن الگوی آرس

کهن الگوی آرس

آرس که رومی ها او را مارس می نامیدند ایزد جنگ بود.آرس که به سبب غیر عقلانی بودن و شوریدگی به هنگام نبرد،  از میان ۱۲ المپی کمتر از همه مورد احترام و افتخار یونانی ها بود نمایانگر اتش مهار نشده برای جنگ و خونریزی بود.

ادامه مطلب