کهن الگوی هرمس

کهن الگوی هرمس

 کهن الگوی هرمس دارای استعدادهای نهفته مثبت و منفی است. نوآوری ، قابلیت خوب ارتباط برقرار کردن و توانایی صریح اندیشیدن و عمل کردن صفاتی هستند که می‌تواند به طور خلاقانه برای موفق شدن یا فریب دادن به کار گرفته شود

ادامه مطلب