روانشناسی-اهمال کاری

کهن الگوی پرسفون

پرسفون و دیمیتر نماینگر الگوی رایج مادر و دختر هستند،که در آن دختر برای ایجاد نمودن مفهومی مستقل درباره ی خودش بسیار به مادر نزدیک است.شعار این رابطه این است مادر بهترین را می داند.پرسفون نمایانگر الگوی انعطاف پذیری در فرد است.پذیرندگی کهن الگوی پرسفون کیفیتی است که بسیاری زنان باید آن را پرورش دهند.(بولن1989،ترجمه غلامرضا آذری).

ادامه مطلب