حاکم

حاکم

حاکم کهن الگو یی با شخصیتی تأثیرگذار است. با اقتدار، کنترل و جاه طلبی مشخص می شود و اثر خود را در جوامع و فرهنگ های سراسر جهان بر جای م...

ادامه مطلب