خشم

خشم

خشم خشم مخالفتی است در برابر درد و نحوه ی پاسخ دادن ما به حملات است ، روشی برای قربانی نداشتن مان در برابر کسی که طرتان کره است طریقی ...

ادامه مطلب