عقده

عقده

عقده در نا خودآگاه شخصی قرار دارد که هسته آن را کهن الگوها تشکیل می دهد، هدف اصلی تحلیل ناخودآگاه، کشف ریشه های عقده های منفی است. ...

ادامه مطلب