تخیل فعال

محمدخرسندی-تخیال فعال یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های کارل یونگ در روان‌تحلیلی به منظور درمان مراجعین بوده است. نگرانی، افسردگی، عصبانیت و یا رفتارهای خاصی که توجیه آنها را نمی‌دانیم، همه و همه احساس‌هایی هستند که ما را آزار می‌دهند و علت آن را یا درک نمی‌کنیم یا نمی‌دانیم و همین ابهام و سردرگمی ایجاد تنش بیشتری در ما به وجود می‌آورد.

ادامه مطلب