برون گرای حسی، فکری  ملاحظه کننده

فردی که estp را دارد فردی است که به استقبال خطر می‌رود و چالش را دوست دارد او فردی پر انرژی فعال گوش به زنگ ماجراجویی، تکانه ای ،متقاعد کننده و شایسته است. کاررکرد اصلی حس برونگرا ست با کارکرد کمکی متفکرانه و کارکرد خنثی، شهود درونگرا و از کمکی دوم میتوان احساس را نام برد.

ادامه مطلب