ساختار شخصیت و فرآیند تحول آن

ضمیرناخوداگاه شخصی

یونگ با نگاهی متفاوت به ناخوداگاه راه خود از فروید را جدا کرد،فروید معتقد بود ضمیرناخوداگاه انباری از مسایل انکار شده از نظر اخلاقی است.اما یونگ همه وجوه انسانی در ناخوداگاه است.روث اسنودن از پژوهشگران حوزه روانکاوی معتقد است یوگ به ضمیرناخوداگاه فراتر از فروید فکر می کرد

ادامه مطلب