«من» از ارکان خودشناسی

من مرکز اراده فردی

«من» از ساختارهای روانی است که شناخت از آن در حیطه خود آگاهی لازم و ضروری است. محمد خرسندی یونگ‌پژوه ضمن بیان این مطلب گفت: از نظر یونگ «من» مرکز میدان آگاهی است و از آنجا که شخصیت تجربی را دربرمی‌گیرد، فاعل هر کنش آگاهانه‌ی شخصی است.

ادامه مطلب