شناسایی سایه

پس اولين قدم در شناسايي سايه ، پذيرفتن آن است. بايد بپذيريم  که به عنوان يك انسان داراي ويژگي هاي مثبت و منفي هستيم و از داشتن آن ها احساس شرم  یا خجلت نكنيم. اكنون به چند سئوال زير پاسخ دهيد،

ادامه مطلب