سفر قهرمان به عنوان استعاره ای برای دگرگونی شخصی

سفر قهرمان به عنوان استعاره ای برای دگرگونی شخصی

از نظر فلسفی و نظری ارائه شده توسط روانشناسی یونگی و بر اساس تحقیقات گسترده اساطیری ، سفر قهرمانی منعکس کننده یک مفهوم جامع از نظریه یادگیری تحول آفرین است که بر مرکزیت احساسات در تجربه تحول شخصی تمرکز می کند. سفر قهرمانی از طریق بازتاب انتقادی از خود ، چارچوبی را فراهم می کند که افراد را در درک این نکته راهنمایی می کند که رشد و دگرگونی های شخصی غالباً با چالش و تنش همراه هستند ، اما اغلب هرچه چالش بزرگتر باشد ، تحقق فردی و رشد شخصی قابل توجه تر است.

ادامه مطلب