ناخوداگاه جمعی زیر ساخت روان بشر

ناخوداگاه جمعی ساخت روان بشر

ناخودآگاه جمعی مفهومی می باشد که  توسط روانکاو، کارل یونگ تعریف شده است.یونگ ساختار شخصیت را به سه بخش تقسیم کرد،اول ضمیرخودآگاه،دومی ضمیر ناخودآگاه شخصی و سوم ضمیرناخوداگاه جمعی.

ادامه مطلب