کهن الگوی زئوس

کهن الگوی زئوس

نشستن بر قله ، با قدرت و اقتدار و تسلط بر قلمرو برگزیده خویش  موقعیت ویژه زئوس است .مردانی که در زندگی واقعی نقش پادشاه کوه ها را ایفا می کنند و در آن موفق می شوند، همچون زئوس هستند. صفات شخصیتی خاص و آسیب‌پذیری‌های مشترکی دارند و الگوی زیربنایی شخصیت آنها کهن الگوی زئوس است .

ادامه مطلب